Документ
http://valerytishkov.ru/cntnt/nauchnaya_/intervu-o-nauke-1.html
не найден! Код intervu-o-nauke-1