Документ
http://valerytishkov.ru/cntnt/nauchnaya_/publikacii4.html
не найден! Код publikacii4