Документ
http://valerytishkov.ru/cntnt/nauchnaya_/zhurnaly.html
не найден! Код zhurnaly